Økonomi

Kassaapparat.jpg
Foto: Marius Pirvu | Shutterstock

Lov om bokføring (bokføringsloven) stiller strenge krav til dokumentasjon av kontantomsetning. Hovedregelen er at alle som har kontantsalg skal ha kassaapparat. Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, på en terminal eller på et annet likeverdig system.

Det finnes unntak fra kravet om kassaapparat:

  • Noen automatiserte ordre- og faktureringssystemer kan tilfredsstille kravene til likeverdig system. Bokføringspliktige som normalt selger på kreditt, trenger derfor ikke skaffe seg kassaapparat for å håndtere kontantsalg dersom faktureringssystemet registrerer det samme som et kassasystem, for eksempel klokkesletter for salget. Vi skriver da ut en kontantfaktura.
  • Andre løsninger som vil anses som likeverdige er kassaprogramvare for PC, taksameter i taxier og lignende. Internettsalg, postordresalg og lignende må skje via systemer som også fyller kravet til likeverdighet.
  • Bokføringspliktige som har ambulerende eller sporadisk virksomhet er unntatt fra kravet om kassaapparat så lenge omsetningen ikke overstiger tre ganger folketrygdens grunnbeløp eks. mva. (fra 1. mai 2014 kr 265 110). Disse kan da heller registrere kontantsalget i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert.
  • Det er også gitt unntak fra kravet om kassaapparat ved oppsøkende salg til publikum, salg fra automater og salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater. Se bokføringsforskriften delkapittel 5-4 for nærmere beskrivelse.

Ved kontantsalg fra detaljist er det som hovedregel ikke noe krav om å angi kjøpers navn i salgsdokumentet. Dette unntaket gjelder ikke:

  • når betalingen skjer med kontanter for et beløp på kr 40 000 eller mer inkl. mva., eller
  • ved kontante betalinger på over kr 1000 inkl. mva. når kjøper er bokføringspliktig og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller skal inngå som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse
  • kjøp som gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport uavhengig av beløpets størrelse.

I slike tilfeller må selgeren registrere kjøpers navn mv. slik at dette fremgår av salgsdokumentasjonen. Selger plikter uansett å angi kjøper på kjøpers dokumentasjon dersom kjøper ber om dette. I slike tilfeller skal selger signere og stemple dokumentasjonen.

For enkelte bransjer er det gitt enkelte særskilte regler:

Frisører skal f.eks. dokumentere omsetning pr. ansatt fordelt på varesalg og behandlingsinntekter. Serveringssteder med alkoholservering må spesifisere salget mv. på ulike varegrupper. Dette er nærmere beskrevet i bokføringsforskriften, kapittel 8.