Ordliste

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ø Å

  A

 • ABC (Activity Based Costing)

  Sammenheng mellom objekter, ressurser og aktiviteter som skaper kostnader eller kostnadsdrivere

 • ABC-analyse

  Normalt kalt volumverdianalyse. Metode som har til hensikt å klassifisere produkter eller andre faktorer, som lønnsomhet, kunder og leverandører, i forhold til den volumverdien den enkelte har. Også kalt 80/20-regelen og Paretos prinsipp

 • Aktør

  Medvirkende i de aktivitetene som skjer i et marked

 • Alfafaktor

  Verdi (faktor) mellom 0 og 1 benyttet i prognosemodeller for eksponentiell glatting. Verdien sier noe om hvordan prognosen reagerer. Jo større alfafaktor, jo raskere reagerer prognosen ved endring i etterspørselen

 • Alternativt produkt

  Produkter som stort sett dekker de samme behovene som et annet produkt. Firestone sommerdekk og Goodyear sommerdekk er eksempler på alternative produkter

 • Autokorrelasjon

  Avhengighet mellom etterfølgende verdier i en tidsrekke. Vi snakker om positiv og negativ korrelasjon

 • Avfallsforebyggende arbeid

  Arbeidet gjort på forhånd for å få redusert den totale avfallsmengden og andelen av forskjellige avfallstyper

 • Avfallshåndtering

  Prosesser som skjer etter at avfallet er en realitet, som sortering, gjenvinning, resirkulering, forbrenning og lagring på deponi

 • Avfallsmengde

  Mengde av avfall som for eksempel blir produsert i en bedrift eller i et bilverksted

 • Avviksrapport

  Rapport om hendelser som avviker fra det normale

  B

 • Bakoverplanlegging (back loading)

  Planleggingsmetode som sier når en aktivitet senest kan starte for å bli ferdig i tide

 • Bedømmingsmetode

  Metode benyttet der det ikke er tilstrekkelig med data for en statistisk metode. Metoden blir som regel benyttet når det er lang tidshorisont på planleggingen. Eksempler på bedømmingsmetoder er analogimetoden og delfimetoden

 • Behovsanalyse

  Analyse som omfatter elementer som materialbehov, etterspørsel etter råvarer internt og etterspørsel etter produkter eksternt

 • Bestillingsintervall

  Tiden mellom to innkjøpsbestillinger. Begrepet forekommer i forbindelse med syklisk planlegging

 • Bestillingspunktsystem

  System hvor bestillingene blir aktivert når beholdningen av den aktuelle varen eller det aktuelle produkter blir lik bestillingspunktet for varen eller produktet

 • Bestillingstidspunkt

  Normalt det tidspunktet hvor en kunde eller en bedrift foretar en bestilling og bestillingen blir registrert

 • Blankett

  Ferdiglaget skjema for utfylling av ulike opplysninger

 • BO/20-regel

  20 % av enhetene står for 80 % av aktiviteten, for eksempel omsetning eller kapitalbinding

 • BOP

  Produksjonssystem som bestemmes av belastningen

 • Brukerfordel

  Positiv konsekvens av et produkts egenskaper og de opplevelser kunden har av produktet

 • Buffer

  Normalt brukt om et lager som har som hovedhensikt å virke utjevnende

  D

 • Deklarasjon av spesialavfall

  Skjema som leverandør av farlig avfall skriver ut til en godkjent oppsamler av spesialavfall som skal destruere (tilintetgjøre) avfallet

 • Dekningsbidrag

  Omsetning minus variable kostnader. Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene og overskuddet

 • Dekningsgrad

  Økonomisk nøkkeltall som angir dekningsbidraget i prosent av inntektene

 • Deponi

  Fylling hvor bedriften samler og normalt graver ned avfall den ikke kan kvitte seg med på annen måte

 • Deterministisk

  Det at noe er sikkert, stabilt eller fastsatt. Benyttes ofte i forbindelse i uttrykket deterministisk etterspørsel

 • Distribusjonskanal

  Alle ledd med alle aktører som sørger for at varen eller produktet kommer fra produksjonsstedet og ut til sluttbrukeren

 • Distribusjonskjede

  Se distribusjonskanal

 • Dyttesystem

  Prinsipp som skal dytte varer eller annet materiale gjennom systemet, basert på et behov som er definert på forhånd. Se også pusheffekt

  E

 • EDI (Electronic data interchange)

  Overføring av data fra en maskin til en annen ved hjelp av telenettet.

 • Eksponentiell glatting

  Prognoseform som ligner på glidende gjennomsnitt, men vektlegningen av historiske data er slik at nyere data påvirker resultatet mer enn eldre.

 • Ekspressordre

  En ordre som av ulike årsaker skal håndteres og ekspederes raskere enn normalt.

 • Emballasje

  Materiale som kan omgi en vare med den hensikt enten å beskytte varen og/eller at innpakningen skal virke forlokkende på en evnt. kjøper.

 • Energigjenvinning

  Utnytting av den energien som ligger latent i varen eller produktet, og som skjer ved forbrenning.

 • Etter kalkyle

  Form for kostnadsberegning etter at selve varen eller produktet er produsert Også kalt ordrekalkyle (beregning etter at ordren er utført).

 • Etterspørselsmønster

  Mønster i hvordan varen eller produktet etterspørres, både i antall og tid, og hvordan dette arter seg over en lengre periode.

  F

 • Fareklasse

  Oversikt over farene ved transport av farlig gods.

 • Fareseddel

  Merker som transportører skal merke kjøretøyene med når de frakter farlig gods.

 • Faste kostnader

  Kostnad som forblir uendret selv om man endrer virksomhetens aktivitetsvolum. Kostnader regnes normalt som fast dersom kostnadene forblir uendret over en periode på mer enn ett år til tross for endring i aktivitetsvolum.

 • Fraktbrev

  Et følgebrev som følger en vare(pakke)sending.

 • Felleslager

  Lager som flere bedrifter benytter felles, og som de driver sammen.

 • Ferdigvarelager

  Lager for sluttprodukter. I en bilbedrift er det komplette produkter.

 • FIFO (first in first out)

  Lagerprinsipp om at de første varene eller produktene som kom inn til lageret, også skal være de første ut fra lageret.

 • Flaskehals

  Sted i produksjonslinjen som har lavest kapasiteten, og som dermed er en begrensende faktor i systemet. Produksjonshastigheten bestemmes av flaskehalser.

 • FOQ (faxer order quantity)

  Bestillingsprinsipp som forteller om en fast ordremengde ved bestilling eller innkjøp.

 • Forbruksavfall

  Vanlig avfall, også større gjenstander som inventar og lignende fra husholdninger, mindre butikker og kontorer.

 • Forsyningsstrategi

  Strategi for hvordan bedriften skal ta hånd om og organisere innkjøpene sine.

 • Forurenser

  I utgangspunktet den personen eller den bedriften som ved bruk eller produksjon produserer avfall eller annet som forurenser.

 • FPR (Fixed period requirements)

  Prinsipp som sier noe om innkjøpet for å dekke en fast klarlagt behovsdekningsperiode.

 • Fremmedlager

  Vanligvis lager eiet av leverandøren, men som ligger hos bedriften (kunden).

 • Fremover planlegging (front loading)

  Planlegging av produksjonen med utgangspunkt i starttidspunktet for produksjonsstart.

  G

 • Gjennomløpstid

  Tid fra en prosess starter til den er ferdig med alle de aktivitetene prosessen består av. Et eksempel er tiden fra kunden leverer bilen til reparasjon og til den er ferdig og hentet av kunden.

 • Gjennomsnittlig varebeholdning (lagerbeholdning)

  Gjennomsnittet av inngående beholdning og utgående beholdning i en periode.

 • Gjenvinning

  Bruk av et materiale på nytt, som papir og annen emballasje.

 • Glattingskonstant

  Se alfafaktor.

 • Glidende gjennomsnitt

  Prognosemetode hvor gjennomsnittet av et antall perioder er benyttet som prognoseverdi. Få perioder gir rask reaksjon, men stor usikkerhet. Flere perioder gir mer eksakt prognoseverdi, men sen reaksjon på endringer.

 • Grønn logistikk

  Logistikk med vekt på de miljøaspekter som påvirker en materialflyt og de beslutninger som følger av det. Miljøaspektet følger varen eller produktet fra råvare (fødsel) til deponi eller resirkulering (død), altså hele livssyklusen.

  H

 • Halvfabrikat

  Delvis bearbeidet vare eller produkt, enten kjøpt som halvfabrikat eller produsert av bedriften. Et halvfabrikat er et element som inngår i sluttproduktet.

 • Hovedleverandør

  Innebærer at en bedrift er den viktigste og kanskje eneste leverandør av en eller flere produkter som brukes i et annet foretaks produksjon. Bedrifter som er hovedleverandør utvikler ofte sterke bindinger gjennom høy grad av integrasjon med et fåtall viktige kunder.

  I

 • IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)

  Sammensmelting av tradisjonell databehandling, datalagring, tekstbehandling, kopiering, trykking, telefoni og andre kommunikasjonstjenester. Se også EDI.

 • Incoterms 2000

  Internasjonalt regelverk for transport og sendinger.

 • Inngående logistikk

  Aktiviteter som omfatter transport, varemottak, lagring, håndtering, registrering og returrutiner.

 • Innkjøp

  Aktiviteter som skal til for å skaffe varer eller produkter til produksjon eller lager.

 • Inntakskost

  Kostnad for en vare eller et produkt med tillegg av eventuelle innkjøpskostnader som frakt, toll og andre kostnader som påløper frem til varen eller produktet ligger på lager.

 • Internrente

  Den rentesats som brukes for å beregne nåverdien av samtlige inn- og utbetalinger, som en investering gir opphav til, blir lik null. Internrenten er et mål for å finne en investeringslønnsomhet.

  J

 • Joint ventures

  Samarbeidsavtale om et felles oppdrag eller ett enkelt tiltak.

 • Just in time

  Behovsbasert produksjonsfilosofi (japansk, Toyota), hvor alle prosessene i systemet produserer rett ting til rett tid og i rett antall.

  K

 • Kanbankort

  Rekvirerings- og styringssystem benyttet til produksjonsstyring. Begrepet kommer fra Japan og er brukt i just-in-time-filosofien.

 • Kalkulatorisk rente

  Er en rentesats som fastsettes av bedriftsledelsen for at den skal anvendes innenfor foretaket ved rentabilitetsberegninger, beregninger av kostnader for varer i arbeid lagerkostnader etc. Renten gir uttrykk for krav til forrentning på investert kapital, dvs alternativ verdi på kapitalen. Ulike rentesatser kan anvendes for ulike kapitalanvendelser.

 • Kapasitetsplan

  Plan over aktiviteter som er med på å styre produksjonsressursene, som nødvendige beregninger, forberedelser og administrasjon.

 • Kapasitetsutnyttelse

  Grad av utnytting av produksjonsressursene.

 • Kapitalbinding

  Binding av kapital gjennom logistikkaktivitetene i omløpsmidler og anleggsmidler.
  Summen av den kapital som er bundet i bedriftens virksomhet; for eksempel kapital (lån), anleggsaktiva (trucker, reoler, maskiner llager (råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer) og kundefordringer

 • Kapitalens omløpshastighet

  Forteller hvor effektivt en nytter den kapitalen som er bundet i bedriften. Den viser hvor stor aktivitet en får ut av den kapitalen som er i bedriften. Totale inntekter: Gjennomsnittlig totalkapital.

 • Kildesortering

  Form for sortering av avfall der avfallet oppstår eller «produseres».

 • Kommisjonslager

  Å ha andres eiendom på eget lager. Betales etter uttak.

 • Kommunalt avfall

  Avfall håndtert ved kommunale avfallsanlegg.

 • Komplementært produkt

  Produkt som fører til bruk av et annet produkt, som kjøretøy og drivstoff.

 • Konkurranseevne

  Evne til å konkurrere på forskjellige områder som logistikk, levering, pris, produktutvikling og omstillingsegenskaper.

 • Konkurransefordel

  Fordel bedriften får når den for eksempel endrer logistikkfunksjonen slik at det gir et positivt bidrag i forhold til konkurrentene.

 • Konkurransemiddel

  Virkemiddel bedriften bruker for å realisere målene, som pris, produkt, plass og påvirkning, også kalt de fire p-ene.

 • Konsument

  Forbruker av de produktene som tilbys.

 • Kontantrabatt

  Avslag kunden får hvis han betales kontant i stedet, for eksempel per 30 dager.

 • Korrelasjon

  Gjensidig avhengighetsforhold mellom observasjoner.

 • Kostnadseffektivitet

  Effektivitet av kostnadsforbruket under vareflyten i bedriften.

 • Kostnadssted

  Avdelingen eller området som kostnaden vedrører.

 • Kvalitet

  Helhet av egenskaper som et produkt eller en tjeneste har, og som gjelder produktets eller tjenestens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.

 • Kvantitativ metode

  Metode basert på at prognosene støtter seg på historiske og tallfestede data.

 • Kvantumsrabatt

  Virkemiddel som har til hensikt å få kunden til å kjøpe hm bestemte mengder. Liten mengde gir liten kvantumsrabatt, stor mengde gir høy kvantumsrabatt.

 • Kundeordre

  Igangsettelse av produksjon eller anskaffelse av ferdigvarer først når en kundeordre foreligger; - innebærer at det ikke finnes forhåndslagring.

 • Kundeservice

  Et element i foretakets konkurransemiddelkombinasjon som omfatter servicefaktorer før, under og etter innkjøp. Produkttilgjengelighet er et av de viktigste elementene.

 • Kundestruktur

  Forhold som betrakter et foretaks kunder og omfatter for eksempel antall kunder, kundenes størrelsesfordeling med henhold til omsetning eller dekningsbidrag, geografisk spredning med henhold til lokalisering og avstand.

 • Kvalitetskontroll

  Undersøkelse av at varen svarer til spesifikasjonen.

 • Kvantumsrabatt

  Virkemiddel som har til hensikt å få kunden til å kjøpe inn bestemte mengder. Liten mengde gir liten kvantumsrabatt, stor mengde gir høy kvantumsrabatt.

  L

 • Lager

  Ressurs eller oppbevaringssted for varer og produkter.

 • lagerbeholdning

  Reserver av varer som bedrifter holder, for eksempel for å kunne møte ujevnheter i forbruket, forstyrrelser i anskaffelsen eller for å kunne gjøre kostnadsbesparelser, gjennom større innkjøp på en gang. Beholdningene kan bestå av råvarer, halvfabrikata eller ferdige produkter.

 • lagerets omløpshastighet (Omsetningshastighet)

  Mål på hvor raskt materialene omsettes i lageret, og blir målt som verdien av utgående ("solgte") produkter dividert med den gjennomsnittlige lagerverdi. Innenfor ett og samme vareslag kan man også bruke antall enheter istedenfor kroneverdier.

 • Lagerholds/kostnad

  Samlet kostnad generert ved å ha varer eller produkter på lager. Rente, svinn, ukurans, leie og forsikringer er med i den samlede kostnaden.

 • Lagerholds rente

  Årlig lagerholds kostnad sett i forhold til gjennomsnittlig årlig lagerverdi.

 • Lagerordre

  Dette er en ordre som gjennom tilvirkning eller innkjøp tilfører lageret varer.

 • Lagerrente

  Se lagerholds rente.

 • lagerstruktur

  Omfatter et foretaks lager mht hvilke artikler som skal lagerføres, lagernivåer på artiklene, omløpshastigheter, antall, volumverdier etc.

 • Lagerstyring

  Kontroll og styring på de aktivitetene som bestemmer tidspunkt for bestilling og riktig mengde.

 • Lagertilgjengelighet

  Begrepet angir sannsynligheten for at den etterspurte varen finnes på lageret. Dette kan defineres som antall varer som kan leveres fra lageret i % av det totale antall varer som er etterspurt.

 • Lagringskostnad

  Kostnader i tilknytning til lagring av materialer. Dette inndeles i lagerholds- og lagervarekostnader.

 • Ledetid

  Tid brukt til å skaffe en vare eller et produkt, fra bestilling til varen eller produktet er tilgjengelig. Den totale ledetiden består av en ekstern og en intern del.

 • Leverandør

  Privatperson eller bedrift som har inngått avtale om å levere varer eller produkter etter avtale.

 • Leverandøranalyse

  Systematisk analyse etter leverandører som kan dekke bedriftens innkjøpsbehov.

 • Leverandørrelasjon (leverandørsamarbeid)

  Samarbeid som har til hensikt å utvikle konkurransefordeler for egen bedrift og for leverandøren. Krever et langsiktig og forpliktende samarbeid som går utover de normale og løpende leveransene.

 • Leveringsplan

  Periodevis oppstilling som viser antall enheter som bedriftenskal levere.

 • Leveringsservice

  Fysisk leveranse mot kunde, leverandør og internt i bedriften, for eksempel
  Delelager til verksted.

 • Leveringstid

  Tid brukt til å levere en vare eller et produkt. Se også ledetid.

 • Levetid

  Tid produktet normalt er konstruert for å tåle ved normalt bruk.

 • Leverandørstrategi

  Bedriftens strategiske planer som handler om valg og samarbeid med aktuelle leverandører.

 • Life eycle eost (levesylduskostnad)

  Kostnad som varen eller produktet genererer gjennom hele sin levetid.

 • LIFO (last in first out)

  Prinsipp om at den siste ankommende varen eller det sist ankomne produktet til lageret og skal først ut.

 • Leveringstilgjengelighet (leveringsdyktig)

  Angir en bedrifts evne til å levere et produkt, og omfatter lagerog produksjonstilgjengelighet.

 • Leveringsvilkår

  Bestemmelser i en kjøpsavtale som regulerer selgerens respektive kjøperens plikter og rettigheter i forbindelse med levering og transport av varer. Leveringsvilkårene regulerer først og fremst hvem som skal betale transportkostnadene, stå for risikoen for varene under leveransen, samt tegne forsikring.
  For definisjoner av ulike leveringsvilkår, se Incoterms eller Combiterms.

 • Livssyklus

  Fire faser (etter utvikling) som en vare eller et produkt består av, nemlig introduksjon, vekst, modning og tilbakegang.

 • Livssykluskurve

  Livssyklus vist i et diagram.

 • Logistikk

  Riktig balanse mellom leveringsservice og kostnader forbundet med leveringen. Logistikk er en helhetlig måte å uttrykke en bedrifts materialadministrasjon og materialforvaltning på og omfatter alle sider, både de tekniske og de administrative.

 • Lokaliseringssystem

  Lokasjon (eller flytende vareplassering) betyr ganske enkelt at hver vare får sin egen "adresse" på lageret.

 • Lokallager

  Felles lager for et mindre geografisk område, i motsetning til sentrallager.

 • Lot for lot

  Innkjøp og eksakt behov svarer til hverandre for hver bestilling.

  M

 • MAD (mean absolute deviation)

  Gjennomsnitt av de absolutte prognosefeilene i løpet av et antall prognoseperioder.

 • Maksimumslager

  Maksimal beregnet lagermengde for en vare. Sikkerhetslager + Ordremengde.

 • Materialforvalroing (materialadministrasjon)

  Samlebegrep for en bedrifts planlegging, utvikling, organisering, koordinering og kontroll av en materialstrøm fra råvare til produkt hos forbrukeren.

 • Materialgjenvinning

  Utnyttelse av avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis.

 • Materialstrøm

  System eller mønster som en vare eller et produkt «beveget» seg i fra råvare til ferdig produkt.

 • Mellomlager

  Lager med i hovedsak samme funksjon som en buffer eller et bufferlager.

 • Merverdi

  Økning i verdi som et produkt får gjennom bearbeiding.

 • Metaverdi

  Verdi av et produkt ut over selve verdien av det tekniske produktet. Meta verdien spiller inn når det gjelder produktets egenskap som behovstilfredsstiller.

 • Millimumslager

  Minste lager som kan tillates. Se også sikkerhets lager

 • Minste kvadraters metode

  Metode for å finne den linjen (kurven) som passer best til et sett av observasjoner for å finne stigningsforholdet til linjen.

 • Mottakskontroll

  Kontroll av mengde og tilstand ved mottak av en forsendelse.

 • MPS (material- og produksjonsstyring)

  Planlegging og kontroll av de aktivitetene som er knyttet til materiaIflyten.

 • MRP (material requirements planning)

  Nettobehov beregningsmetode.

 • Månedsordre

  Bestillingsordning som bare tillater bestilling en gang per måned. Til denne betalingsformen er det knyttet høye rabatter.

  N

 • Nonnalfordeling

  Teoretisk sannsynlighetsmodell hvor verdiene fordeler seg symmetrisk rundt y-aksen.

 • Normallager

  Den delen av et lager som behøves for å dekke kundenes normale etterspørsel.

 • Null-feil-filosofi

  Søkningen etter feil i systemet og redusere dem ved å redusere usikkerhetene i materialstrømmen.

 • Nullpunkt

  Angir den størrelse av omsetningen når dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene.

 • Nøkkeltall

  Økonomiske nøkkeltall eller sammenligningstall som gir mål på den økonomiske situasjonen i en bedrift; for eksempel effektivitet, finansiering, likviditet. soliditet og rentabilitet.

  O

 • Ombruk

  Ny utnyttelse av et produkt i dets opprinnelige form.

 • Omløpshastighet

  Antall ganger en eiendel (en vare eller et produkt) fornyes eller omsettes per år.

 • Omløpsmidler

  Kortsiktige fordringer og eiendeler som ikke er for varig eie/bruk.

 • Omløpslager

  Bedriftens daglige forbrukslager.

 • Omsetningslager

  Oppstår når inngående materialstrøm til lageret skiller seg ut fra den utgående. Det som ligger i lager etter at varer er lagt inn og tatt ut, kalles omsetningslager.

 • Omvendt logistikk

  Er et annet navn på den delen av miljølogistikken som har med omvendt materialstrømmer å gjøre. Det vil si at produktet nå går fra kunden til bedrift, til leverandør og tilbake til naturen.

 • Omstillingstid

  Tid brukt til å skifte arbeidsfunksjon eller «verktøy».

 • Omvendt logistikk

  Del av logistikken som har med grønn logistikk og omvendt materialstrøm å gjøre.

 • OPT (optimized production tecchnologlj)

  Målstyrt produksjon benyttet i forbindelse med flaskehalser i produksjonssystemet.

 • Optimum

  Tilstand som er den best mulige for en prosess, utvikling og vekst.

 • Ordrekostnad

  Kostnad med å plassere en ordre, gjerne generert i forbindelse med bestilling, oppfølging og betaling.

 • Ordreproduksjon

  Produksjon bare mot plasserte ordrer.

 • Ordrereserve

  Beholdning av ikke effektuerte bestillinger for en leverandør.

 • Ordrestatus

  Angir hvilken aktivitet som ordren befinner seg i fra ordremottak via lageruttak, produksjon, lagerekspedering og frem til kundens mottak.

 • Ordrestruktur

  Forhold som omfatter en bedrifts kundeordrer. Dette kan være antall ordre, antall ordrelinjer pr ordre, fordelingen av ordrestørrelse på antall artikler eller i verdi, fordeling av antall ordrer over tid eller pr kunde eller pr kundegruppe.

 • Outsourching

  Form for tredjepartslogistikk, det vil si at bedriften setter bort deler eller hele lageret til en tredjepart, som betjener dette for bedriften.

  P

 • Pakkseddel

  Varespesifikasjon som følger forsendelsen.

 • Panikkordre

  Ordre som må gjennomføres raskere enn normale rutiner. Sammenlign det engelske ordet rush order.

 • Paretos prinsipp

  Opprinnelig navn på 80/20-regelen, som sier at 20 % av produktene står for 80 % av omsetningen.

 • Partnerskap

  Vanligvis et kontrakts forpliktende samarbeid om felles oppgaver.

 • Periodebestillingssystem

  Bestillingsprinsipp som bygger på at et varierende kvantum bestilles til fastsatte perioder (tidspunkt).

 • Periodeinspeksjonssystem

  Bestillingsprinsipp som bygger på periodebestillingssystemet og periodebestillingssystemet. Det inspiseres hver periode, men bestilles bare hvis mengden har nådd bestillingspunktet.

 • Prediksjon

  Egenskap tilegnet noe eller noen i den hensikt å kunne forklare en sammenheng.

 • Produksjonsavfall

  Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteytende virksomhet som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

 • Produksjonscelle

  Samling av forskjellige prosesser bundet sammen til en enkel og målrettet prosess.

 • Produksjonskapasitet

  Mengde av produkter bedriften kan produsere med tilgjengelige ressurser.

 • Produktegenskap

  Egenskap som forteller hva produktet er tenkt brukt til og hvordan det er sammensatt, for eksempel piggdekk med myk gummiblanding som gjør at piggene trekker seg inn i dekket når det blir kjørt på noe hardere enn is.

 • Produktsanering

  Utskifting av produkter fordel for nye og bedre produkter av samme type. Det har også sammenheng med produktets livssyklus.

 • Produktivitet

  Uttrykker forholdet mellom verdien av inn- og utgående varestrøm.

 • Produktutvikling

  Endring i form eller i nye varianter av eksisterende produkt, eller forbedring av produktets kvalitet.

 • Profil (profilering)

  Bilde bedriften har bygd opp av seg selv, og som omverden oppfatter. Bedriftens profil blir gjerne til gjennom det inntrykket kundene får av selve bedriften og av dets produkter og tjenester.

 • Profittsenter

  Enhet eller avdeling som er beslutning og resultatansvarlig, de kalles ofte resultatenheter.

 • Prognosefeil

  Faktiske «verdi» i perioden minus den prognoseverdien bedriften har for samme periode.

 • Prognosemodell

  Tenkt kopi av virkeligheten om fremtidens etterspørsel.

 • Prognose

  Systematisk metode for å forutsi en fremtidig hendelse eller tilstand. I logistikk og materialadministrasjon er etterspørselsprognoser de viktigste.

 • Prosesslager

  Normalt en lagringstiIstand som er nødvendig for at helt bestemte prosesser skal kunne finne sted, som vinlagring.

 • Pulleffekt

  Effekt av at kundenes etterspørsel bestemmer aktiviteten, just in time fungerer etter dette prinsippet.

 • Pusheffekt

  Produksjonen som skjer etter et behov bestemt på forhånd, nettobehovsberegning baserer seg på dette prinsippet.

  R

 • Rammebetingelse

  Område eller ting som «styrer» og «begrenser» bedriftens handlingsmuligheter og planlegging.

 • Rammeavtale

  Leveringsplan mellom selger og kjøper for spesifisering av kjøpers behov av varer pr tidsenhet, gjerne i 1-2 år fremover. Dessuten inngår spesifisering av pris og årskvantum. Dessuten angis en fast tid i antall uker, som innebærer at alle avvik i planen innenfor dette tidsintervallet er å anse som fast bestilling.

 • Re fabrikkering

  Prosedyre som går på å demontere produktet, skifte eventuelle deler og montere produktet sammen igjen. Uttrykket er benyttet i omvendt logistikk

 • Regresjons linje

  Rett linje som best passer til observasjonene i forbindelse med minste kvadraters metode.

 • Reklamasjon

  Kjøperens beskjed om feil eller brist hos det leverte produkt, forsinkelser eller andre mangler ved en levering.

 • Rekvisisjon

  Beskjed til innkjøp eller lager om å skaffe eller levere en bestemt vare.

 • Repetivt kjøp

  Type innkjøp som i hovedsak består av samme antall produkter bestilt til samme tid, gjerne standardiserte produkter.

 • Reservedelslager

  Normalt et lager for reservedeler benyttet til reparasjoner og salg over disk.

 • Resirkulering

  Tilbakeføring av materiale ved hjelp av en prosess, gjerne etter en forutgående bearbeiding.

 • Restordre

  Ordre på en vare eller et produkt som ikke kan skaffes som normalt, det vil si at det tar unormalt lang tid å skaffe varen eller produktet.

 • Restordrekostnad

  Kostnad ved å ikke kunne levere varen eller produktet i rett tid. Tapt salg kan være en slik kostnad.

 • Restordrerutine

  De spesielle administrative rutiner som kreves for å behandle oppstått lagermanko.

 • Råstoff

  Innsatsfaktor som går videre i prosessen for ny bearbeiding frem mot sluttproduktet.

 • Råvare

  Se råstoff.

 • Råvare/ager

  Lager av råvarer for videre bearbeiding.

  S

 • Sanering

  (se varesanering)

 • Sentrallager

  Dette er et felles lager for et større geografisk område. Det motsatte er lokallager.

 • Serieproduksjon

  Sammenhengende produksjon av et stort antall varer eller produkter.

 • Servicegrad

  Andel av leveransene som kan leveres ved forespørsel.

 • Service kostnad

  Omfatter de kostnader som oppstår som en følge av mangelfull leveringsservice, og er altså synonymt begrep med tomgangskostnad.

 • Servicelager

  Lager som i hovedsak opprettes for helt bestemte oppdrag, og som trengs spesielt for dette oppdraget.

 • Servicenivå

  Funksjon av kvaliteten på service og kvantitet.

 • Sesonglager

  En del av et omsetningslager, men som vanligvis benyttes for å oppnå en jevn produksjonstakt. Innebærer en lageroppbygging i lavsesong for salg/forbruk i høysesong.

 • Sesongfaktor (sesongindeks)

  Forhold mellom etterspørselen gjennom en periode kontra etterspørselen (gjennomsnittet) i hele året.

 • Sikkerhetsfaktor

  Faktor benyttet ved beregning av bedriftens sikkerhets lager.

 • Sikkerhetslager

  Bedriftens totale lager minus bedriftens omløpslager. Hensikten med sikkerhetslager er å unngå at bedriften går tom i ledetiden mellom bestilling og leveranse.

 • Skademelding

  Et skjema for utfylling av hendelsesforløp og omfang av skade ved et skadetilfelle. Danner grunnlag for skyldspørsmål og erstatnigsansvar.

 • Sortiment

  Utvalg av varer eller produkter som bedriften kan tilby i ulike kvaliteter og prisklasser.

 • Sortimentsbredde

  Mengde av varer eller produkter bedriften produserer eller tilbyr.

 • Sortimentsdybde

  Mengde av forskjellige varianter bedriften har av samme vare eller produkt.

 • Spedisjon

  Virksomhet som innebærer at man for en annen bedrifts regning mottar og sender gods, samt i visse tilfeller foretar samlasting, omlasting, fortolling, forsikring, lagring etc.

 • Spekulasjonslager

  Lagring av varer som er kjøpt inn eller produsert på et økonomisk gunstig tidspunkt.

 • Spesialavfall

  Avfall som ikke kan behandles sammen med annet avfall på grunn av størrelse eller faren for å forurense miljøet.

 • Standardavvik

  Mål for variabilitet (variasjon) som uttrykk for hvor stort avviket i observasjonene er. Standardavviket er kvadratroten av variansen.

 • Statistikk

  Statistikker er noe som forteller om det som har skjedd, altså en form for historisk beskrivelse av fortiden. De brukes gjerne som grunnlag for fremtidige tiltak, endringer, beslutninger m.m.

 • Stoffnummer

  Er et såkalt UN-nummer. Hvert stoff har sitt eget unike nummer. Ulike stoff har ulike nummer.

 • Straffekostnad

  Kostnad som kan oppstå om bedriften ikke kan levere en vare eller et produkt som forespørres. Se også restordrekostnad.

 • Strekkode

  Informasjonsbærer i form av streker; for eksempel EAN-kode som registreres ved å ha lyspenner og lignende for å overføre informasjonen til datamaskiner.

 • Substitutt

  Vare eller produkt som kan erstatte en tilsvarende vare eller et tilsvarende produkt. Se også alternativ vare eller produkt.

 • Sugesystem

  Se pusheffekt.

 • Suksessiv påfylling

  Påfylling som skjer etter behov.

 • Supply chain management (ledelse av forsyningen)

  Samspill mellom alle parter i prosessen ved levering.

 • Supply chain (forsyningskjede)

  Alle ledd i forsyningsstrømmen.

 • Syklisk variasjon

  Variasjon i det som normalt gjentar seg i sykluser.

 • System

  Gjenstander med visse egenskaper som har et visst forhold til hverandre.

  T

 • Terminal

  Bygningsanlegg for omlasting av gods eller omstigning for personer.

 • Tidsrekke

  Rekke med historiske verdier til en variabel.

 • Tidsrekkeanalyse

  Analyse som går ut på å finne et eller flere mønstre i et historisk tallmateriale.

 • Transitlager

  Se Mellomlager.

 • Transittid

  Den totale tid som løper fra det tidspunkt når leverandøren gjør varen tilgjengelig for levering, til det tidspunkt samme vare ankommer mottakeren.

 • Transportlager

  Lager under transport som er nødvendig, da det tar tid å transportere varer.

 • Transportsystem

  Felles benevnelse på samtlige aktiviteter, relasjoner på de ulike aktiviteter, ressurser, ledelse og målsettinger satt i system for interne og eksterne transporter.

 • Turnover

  Se omløpshastighet.

  U

 • Ukeordre

  Type innkjøp (ordre) som skjer bare hver uke. Det er normalt spesielle rabatter tilknyttet denne typen innkjøp.

 • Ukurans

  Vare eller produkt som bedriften ikke vil benytte, eller som den ikke får solgt.

 • Ukurant lager

  Lagrede artikler som ikke lengre etterspørres.

 • Underleverandør

  Selvstendig foretak som har påtatt seg for en annen bedrifts regning å produsere eller anskaffe produkter som skal brukes til denne bedriftens varesortiment eller produksjon.

 • Utgående logistikk

  Lagring av ferdigvarer, ordrebehandling og transport.

  V

 • Valutakurs

  Pris på utenlandsk valuta (bestemt av etterspørselsvariasjoner).

 • Varemottak

  Mottak av varer til lager.

 • Varesanering

  Varesanering betyr at varer blir kastet / destruert og slettet fra vareregisteret. Denne saneringen skal registreres (føres liste) i regnskapet slik skattemyndighetene forlanger.

 • Vareuttak

  Uttak av varer fra lageret.

 • Variabel kostnad

  Kostnad som endres når virksomhetsvolumet blir endret.

 • Verdikjede

  Aktiviteter i en bedrift og hvordan de forholder seg til hverandre.

 • Vertikal organisasjonsmodell

  Modell som etableres i og fungerer langs distribusjonsveien.

 • Virksomhetsområde

  Forretningsområde

 • Volumverdi

  Størrelse i kroner når antallet av alle enhetene av en type ganges med prisen per enhet.

 • Volmnverdiallalyse

  Se ABC-analyse.

  W

 • Wilson formel (EOQ)

  Økonomisk ordrestørrelse som forteller om den innkjøpsmengden (ordrestørrelsen) som gir de laveste totalkostnadene for innkjøpet.

  Ø

 • Økonomisk ordrekvantum (økonomisk riktig innkjøpskvantum)

  Økonomisk ordrestørrelse som forteller om den innkjøpsmengden (ordrestørrelsen) som gir de laveste totalkostnadene for innkjøpet. Beregnes ved å bruke Wilsonsformel.

  Å

 • Årsavtale

  Omfatter parametere i en avtale som gyldighetstid, leveringsog betalingsvilkår, omtrentlige årskvantiteter pr artikkel, priser, avropsbetingelser og fakturering. En årsavtale er vanligst for standardprodukter som man ikke selv kan produsere og som inngår i andre leverandørers produktsortiment. Produktene er ofte billige, kjøpes uregelmessige og i små kvantiteter.